Nieuws

Trajectcontrole Houtlaan

4 september 2017

Luc Monsieurs van dorpspartij Durf op ATVNa alweer een ernstig ongeval, ditmaal met dodelijke afloop, pleit Durf! er nogmaals voor om iets aan de snelheid op de Houtlaan te doen. We ijveren voor een trajectcontrole en, indien nodig, het verlagen van de snelheid van 90 naar 70km/u. Dit laatste zorgt bijkomend voor minder lawaaihinder voor omwonenden.

Luc Monsieurs legde dit mooi uit voor de ATV-camera's :  http://www.nieuwsblad.be/


Wijnegem troeft Antwerpen af

24 november 2018

OCMW Wijnegem

Schoten en Wijnegem gaan onderhandelen om samen een publiekrechtelijke OCMW-vereniging op te richten die de woonzorgcentra van beide gemeenten beter kan besturen. Wijnegem troeft daarmee het grote Zorgbedrijf Antwerpen af. 

Deze samenwerking zal ervoor zorgen dat de kwaliteit van de zorg in beide woonzorgcentra behouden blijft, dat de lokale verankering heel sterk blijft, maar dat ondertussen de kostprijs zal dalen. Dit laatste is mogelijk omdat beide woonzorgcentra samen een groter geheel vormen, met een andere kostenstructuur en andere inkomsten vanuit de hogere overheid.

Nadine Wouters (Durf!) heeft samen met het team van het OCMW wijnegem keihard gewerkt aan dit dossier. Door het kwaliteitsvolle voorstel aan Schoten, heeft Wijnegem heel grote spelers zoals Zorgbedrijf Antwerpen, overtroefd.

 

Geen fusie voor Wijnegem, wel sterke samenwerkingen

2 september 2017

Dorpspartij Durf! stelde vorige week in besloten zitting, na de gemeenteraad aan alle aanwezige politieke fracties voor om volop te blijven gaan voor een onafhankelijk Wijnegem. Dorpspartij Durf! is wel voorstander om verder sterke samenwerkingsverbanden met andere gemeenten aan te gaan rond concrete dossiers. 

Liesbeth Homans, bevoegd Minister in de Vlaamse Regering houdt een financiële wortel voor om vrijwillige fusies tussen gemeenten te stimuleren. We vonden het onze plicht om deze piste te onderzoeken, maar merkten heel snel dat een fusie voor Wijnegem geen enkele meerwaarde biedt.  Niet met één van de aangrenzende dorpen en evenmin met ’t Stad.

Als enige echte Wijnegemse dorpspartij, kunnen wij, los van nationale partijbelangen, hierover een duidelijk standpunt innemen.

Durf! vindt dat we onze gemeentelijke identiteit moeten bewaren en een versterking van onze dienstverlening moeten zoeken via verdere gemeentelijke samenwerking rond specifieke thema’s, zoals veiligheid, personeel, mobiliteit, ruimtelijke ordening, aankoopbeleid, welzijn… Op die manier behouden we  maximaal controle over de belangen van en het beleid in Wijnegem.  Alles zelf blijven doen is onmogelijk, maar een vrijwillige fusie vormt hiervoor geen oplossing.

We vragen onze burgemeester en bij uitbreiding alle gemeenteraadsleden dus om het  informele en occasionele overleg met de burgemeesters van Borsbeek, Wommelgem, Schoten, Schilde en Antwerpen rond een eventuele fusie stop te zetten en samen verder in te zetten rond een verdere intergemeentelijke samenwerking. Met Durf! in het bestuur zetten we geen enkele stap naar vrijwillige fusie.

 

Stevige belastingsvermindering voor inwoners vanaf 2017

2 september 2017

belastingsvermindering Wijnegem

Dorpspartijdurf Durf! heeft samen met haar coalitiepartner een voorstel tot belastinghervorming opgemaakt. Dit voorstel komt binnen drie weken op de gemeenteraad en zal meer dan waarschijnlijk goedgekeurd worden. 

Het tarief van de personenbelasting wordt drastisch verlaagd, met maar liefst 21%. Het tarief daalt van 7% naar 5,5%. Hierdoor dalen de belastingen voor iedereen die werkt, van een pensioen geniet of een leefloon heeft aanzienlijk. Dit bedrag kan oplopen tot honderden euro's.
Tegelijk verhoogt het tarief van de Onroerende Voorheffing met 14%. Dit tarief gaat van 1175 naar 1350 opcentiemen. Iedereen met een eigendom in Wijnegem zal dus iets meer betalen. Goed nieuws voor inwoners : voor een gemiddelde woning gaat dit over een bedrag van ongeveer 50 euro. Netto zal dus iedereen met een inkomen en een woning minder belastingen betalen. Huurders profiteren maximaal. Iemand met meerdere eigendommen zal meer betalen.
De extra inkomsten uit de OV worden voor 2/3de gedragen door het Wijnegem Shopping Center en enkele grote bedrijven. Ter compensatie valt de belasting op ‘drijfkracht’ weg en komen er geen bijkomende belastingen of retributies.
Durf! is fier dat we deze Wijnegemse Taks-Shift hebben bereikt. Belasting op arbeid wordt verlaagd, belasting op vermogen wordt verhoogd. Voor 80% van de inwoners zal dit leiden tot een effectieve belastingvermindering, terwijl de gemeente haar dienstverlening op peil kan houden.

Sluiting zwembad Wijnegem

14 juni 2017
Zwembad Wijnegem

De kogel is door de kerk... maandag wordt aan de gemeenteraad de sluiting van het zwembad voorgelegd.

Geen gemeenten die financieel willen participeren terwijl slechts 19% van de bezoekers Wijnegemnaar is en Wijnegem jaarlijks 400.000 euro moet ophoesten.
De voorbije jaren zijn verschillende pistes (samenwerking, privé,beperkte opening, ...) uitgedacht. Geen enkele bleek echter haalbaar gezien de grote uitbatingskost + nieuwe investeringskosten die op het zwembad afkwamen.

Durf! zal nu volop meewerken aan een goede nieuwe invulling van de vrijgekomen ruimte. Een goede consultatieronde bij de sportverenigingen, sportdienst en scholen zal moeten bepalen welke sportaccomodatie vooral nog nodig is. Daarnaast zullen we als gemeente de rol van regisseur opnemen i.v.m. het schoolzwemmen voor de Wijnegemse lagere scholen.


Veiligheid gemeentelijke website

14 maart 2017

Gisteren in het nieuws: de veiligheid van een heel aantal gemeentelijke websites laat te wensen over. VRT NWS onderzocht met zgn. 'ethische hackers' hoe beveiligd persoonsgegevens zijn die je via gemeentelijke websites verstuurt. In de reportage kwam ook de gemeentelijke website van Wijnegem naar voor. 

Het is duidelijk dat we hier als gemeente een versnelling hoger moeten schakelen. Het laatste jaar zijn al een aantal stappen gezet om het ICT-gebeuren in de gemeente naar een hoger niveau te tillen. De reportage van gisteren kan alleen maar een stimulans zijn om hier nog een tandje in bij te zetten.

Durf! zal dit actief mee opvolgen.

Reportage : https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2017/09/27/vlaamse-gemeentewebsites-kwetsbaar-voor-cybercriminelen/ (externe link)


Nieuwe school komt nu echt!

14 mei 2017

Minister Crevits keurde het project voor de nieuwe school in Wijnegem goed! Binnen drie jaar zitten het Notedopje, de Notelaar en de Academie op een nieuwe schoolcampus. Durf! heeft vanaf dag 1 geloofd in dit project. Tom Dijckmans was als schepen van onderwijs de trekker.

Dank aan alle 'believers'. Nu kunnen we echt van start gaan!

Zie ook : http://www.hildecrevits.be/sites/hcrevits/files/20170929%20DBFM%20Vlaanderen%20en%20Brussel_0.pdf (externe link)

Facebook