Bestuursakkoord Wijnegem 2019-2025

Hier kan je het volledige bestuursakkoord 2019-2025 voor Wijnegem lezen. Je kan ook het bestuursakkoord bekijken of downloaden in pdf.

 

Bestuursakkoord 2019-2025 ‘Samen vooruit’
 

Inleiding

Wijnegem is meer dan een toevallige verzameling van straatnamen. Het zijn de inwoners die Wijnegem haar unieke identiteit geven. Het is dus belangrijk samen na te denken over welk toekomstperspectief we ons dorp willen geven. Samen te ontdekken wat ons verbindt. Samen te spreken over de invulling van samen-leven. Kortom: samen kiezen om vooruit te gaan!

Ons dorp ziet er binnen zes jaar heel anders uit.

Zo staat er heel wat in de steigers. De restauratie van de J. Vlemincktoren, een nieuwe school, fietsvriendelijke maatregelen, duurzame wijkprojecten, een extra fiets- en voetgangersbrug, de zwembadsite, … het zijn allemaal grote dossiers die hun impact niet zullen missen. Burgerparticipatie is in dit verband een belangrijk woord én brengt drie belangrijke bestuursengagementen met zich mee: ‘luisteren naar iedereen’, ‘transparant informeren’ en ‘beslissingen grondig motiveren’.

Naast fijne uitdagingen hebben we ook enkele bezorgdheden. De stad komt dichterbij. Het aantal inwoners stijgt. Mobiliteit zet de leefbaarheid onder druk. Openbare ruimtes worden schaars. Het algemene leefklimaat baart ons, ook in de eigen straten & huizen, fundamenteel zorgen. Nieuwe sociale media technologieën verdelen soms meer dan ze verbinden. Opnieuw engageren we ons het welzijn van zoveel mogelijk Wijnegemnaren de komende jaren centraal te zetten.

Zo is zelf investeren de beste manier om een positieve toekomst te verzekeren en onze eigenheid als dorp te behouden. Als gemeentebestuur willen we daarom een (financieel & sociaal) kader voorzien die de zorgen van morgen het hoofd biedt. Binnen dat kader laten we bewust ruimte voor initiatief dat komt vanuit Wijnegemnaars zelf. “Samen vooruitgaan” herbergt immers een gedeelde verantwoordelijkheid. Het betekent een wederzijds respect én betrokkenheid tot constructief samen-leven en –werken. Deze verantwoordelijkheid is de verbinding tussen u als inwoner, het Wijnegems gemeentepersoneel en wij als politiek bestuurders.

Investeringen vragen vaak tijd. Vele politieke beslissingen zullen daarom niet meteen zichtbaar zijn of langer op zich laten wachten dan gepland. Daarom zetten we als gemeentebestuur ook bewust in op snelle successen.

Tot slot willen we benadrukken dat alle toekomstige beleidskeuzes vertrekken vanuit de belangrijkste ‘bestuurs-ingrediënten’ die hieronder zijn uitgeschreven. Ook wordt de gehele beleidsnota getoetst aan zeventien duurzame ontwikkelingsdoelstellingen. Kortom, genoeg materiaal om de titel van ons bestuursakkoord helemaal ‘klaar’ te maken: ons recept voor een mobiel, kansrijk, ondernemend én leefbaar Wijnegem.
 

Uw college van burgemeester en schepenen
Ivo Wynants – Leen Wouters – Tom Tachelet – Maarten Janssens – Nadine Wouters

 

Mobiliteit & Leefbaarheid
SDG 11: inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschappen
 

Uitgangsprincipe: Leef-mobiel in Wijnegem!
Verkeersveiligheid is de absolute prioriteit voor vele gemeentebesturen. Ons mobiliteits- en leefbaarheidsbeleid wil daarom actief inzetten op een brede mentaliteitswijziging rond de veiligheid (én daarmee gepaard gaande gezonde lucht) van buurtbewoners, voetgangers en fietsers. Dit doen we door sensibiliseringsacties, instructief beleid én het aanmoedigen van initiatieven die de leefbaarheid én vlotte mobiliteit in de eigen wijk verhogen.

Het kernidee is dat we er naar streven dat verplaatsingen binnen Wijnegem zo veel mogelijk gebeuren te voet of per fiets. We onderzoeken initiatieven zoals deelwagens, deelfietsen, park & rides buiten het centrum én het openbaar vervoer wordt gestimuleerd.
Ook doorgaand verkeer willen we ontmoedigen. Wijnegem zal daarom actief deelnemen aan bovenlokaal overleg én de minst mogelijke negatieve impact van nieuwe verbindings- en autosnelwegen en best mogelijke positieve impact van het openbaar-vervoer bepleiten.

Samengevat: mobiliteit en leefbaarheid zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De verkeersveiligheid en verkeersdrukte brengen immers serieuze leefbaarheidsvraagstukken met zich mee. Voor ons heeft iedere Wijnegemnaar recht op een rustige, verkeersveilige en gezonde woonkern. We willen een totaalaanpak rond mobiliteit en stellen een plan op met enkele concrete maatregelen:

 • Een uitbreiding van de zone 30 in combinatie met de uitbreiding van de bebouwde kom.
 • Investeren in ANPR-camera’s. Dit maakt het op termijn mogelijk om verkeersstromen te monitoren, sluikverkeer aan te pakken, de verkeersveiligheid te waarborgen én onderbouwd een mobiliteitsplan op te maken. Het huren van camera’s kan een tussentijdse oplossing zijn.
 • We onderzoeken waar er nieuwe snelheidsremmers of snelheidsgevoelige verkeerslichten een meerwaarde kunnen zijn.
 • Investeren in fietsinfrastructuur: goed aangelegde fietspaden en meer fietsstallingen verhogen het comfort en zorgen dat inwoners sneller de fiets nemen
 • We zorgen dat voetgangers zich op goed onderhouden voetpaden zich kan verplaatsen.
 • Meer signalisatie rond snelheid
 • Multimodale vervoersalternatieven structureel in de kijker zetten.
 • Een geïntegreerde scholenaanpak zodat meer kinderen & ouders te voet of per fiets naar school komen.
 • Een autodeelplan wordt opgemaakt.

Twee belangrijke engagementen willen we sowieso aangaan:

 1. Publieke autodeel-parkeerplaatsen
 2. Onderzoek naar met welke autdeel-partner de gemeente in zee kan gaan
 • Mobi-punten (deelfietsen, deel-auto’s & openbaar vervoer) zichtbaar aan de rand van de dorpskern.
 • Intergemeentelijke samenwerking rond deelfietsensysteem wordt bekeken.
 • Eigen gemeentelijk wagenpark: nieuwe aankopen = rekening houden met impact op leefklimaat!
 • We verbeteren de verkeersveiligheid én onderzoeken de mogelijkheden om het zwaar verkeer (>3,5t) en geluidsoverlast te beperken. We denken in de eerste plaats aan kritische verkeersassen: Stokerijstraat en Brouwerslaan
 • Ook de woonkwaliteit moet voorop staan bij de heraanleg van straten.

Parkeren
We spelen in op de steeds groter wordende parkeerdruk:

 • We houden de parkeernorm aan van de huidige beleidslijn ruimtelijke ordening, maar toetsen deze geregeld af aan de maatschappelijke realiteit.
 • Principieel willen we geen bijkomende parkeerplekken binnen de bebouwde kom.
 • We bekijken de mogelijkheid om ‘collectief parkeren’ te organiseren aan de rand van de radius (500 meter van de dorpskern). In dit kader moet ook onderzocht worden of we bestel- en vrachtwagens (op publieke parkeerplaatsen) hier verplicht kunnen onderbrengen.
 • Indien betalende parkeerzones tot aan de gemeentegrenzen lopen, zijn we genoodzaakt voor de woonstraten mee in dit verhaal te stappen om de parkeerdruk niet te verhogen (via ANPR-systeem te realiseren).
 • We krijgen positieve reacties over de ‘kort parkeer zones’. We behouden dit systeem en breiden uit op vraag van nieuwe handelaars.  
 • In het kader van basisbereikbaarheid pleiten we voor een extra bushalte in onze dorpskern.
   

Nieuwe brug
De brug in het centrum van de gemeente moet verhoogd worden. Er was reeds algemene consensus over alle Wijengemse partijgrenzen heen over de noodzaak van een nieuwe brug. Een nieuwe brug kan enkel wanneer ook een tweede fiets- en voetgangersbrug ter hoogte van het sluizencomplex gerealiseerd wordt.

De straten, die gevoelig zijn voor de dominante verkeerstromen van én naar de nieuwe brug, krijgen vanuit de gemeente extra zorg én gerichte acties zodat het autoluwe karakter van deze woonstraten maximaal gewaarborgd wordt. 
 

Openbare ruimte
SDG 15: bescherming, herstel en duurzaam gebruik van ecosystemen op het land

Uitgangspunt
Een kwalitatief ingerichte openbare ruimte spoort onze inwoners aan om er meer te vertoeven en er meer van te genieten. Op deze manier bouwen we (in)direct aan een hechtere samenleving.
 
We streven, conform de principes van de Vlaamse bouwmeester, naar het principieel beschermen én uitbreiden (waar kan) van het groene patrimonium binnen onze gemeente.

Extra openbare ruimte
Extra openbare ruimte creëren op de huidige schoolsite, scouts- en chiro sites.

 • Trage wegen verhogen het verbindingscomfort. Daardoor stimuleren ze ‘trage’ ontmoeting. Inwoners worden aangemoedigd om een voorstel voor hun wijk in te dienen.
 • Binnen het masterplan rond Ertbrugge (het vroegere woonuitbreidingsgebied) gaan we als bestuur volop voor het maximale behoud van open, groene ruimtes én het creëren van trage wegen. Voor nieuwe ruimteljike ontwikkelingen werken we volgens hetzelfde principe.
 • Binnen de ontwikkeling van de Werve Hoef voorzien we plek voor volkstuintjes en een gemeenschappelijk park.
 • Wij ijveren ervoor om de Fortvlakte fysisch te laten aansluiten aan het groen kruis.

Ontharding
Het doorsijpelen van regenwater is cruciaal voor de bodem- én grondwaterkwaliteit in Wijnegem. Ook absorbeert een natuurlijke ondergrond beter de warmte én is daarmee een belangrijke factor in het adaptatiebeleid rond klimaat. Daarom wordt de komende zes jaar kritisch gekeken naar mogelijke onthardingsplekken. We denken alvast specifiek aan: de zwembadsite, het oude recyclagepark en het aanmoedigen van individuele buurt-initiatieven.

In dit kader bekijken we samen met andere stakeholders welke verharde wegen in aanmerking kunnen komen.
 

Ontmoetingsplekken worden nog meer het kloppend hart van Wijnegem
Steeds meer nieuwe inwoners vinden de weg naar ons dorp. Wijnegem heeft meer dan ooit nood aan verbinding tussen haar inwoners. Vanuit het principe ‘beter een goede buur, dan een verre vriend’ maken we daarom bewust het publieke domein nog aantrekkelijker.

Wijnegemhof
Het park kreeg een landschapsbeheersplan. We faseren alle maatregelen in dit plan, met als eerste, grote stap de vernieuwing van de dreef. Deze toegangspoort moet van Wijnegemhof nog meer een aantrekkelijke ontmoetingsplek maken. Ook andere toegangswegen (o.a van uit de Eikenlaan) worden prioritair aangepakt om de toegankelijklijkheid en aantrekkelijkheid van het park te verbeteren.

 • We kiezen ervoor om de J. Vlemincktoren deze legislatuur te renoveren.
 • Domein De Leeuw werd aangekocht en zal samen met de zwembadsite ontwikkeld worden als ontmoetingsplek waar sportbeleving én jeugd centraal staan. Op deze manier kunnen we de enige zone voor dagrecreatie in onze gemeente verder optimaliseren. Op deze site is ook ruimte voor een publiek-private samenwerking. We denken hier bijvoorbeeld aan de uitbating van de cafetaria, minigolf terrein,… Ook nemen het advies van sportclubs rond dit thema in acht.
 • De Villa in het Park is momenteel veel te weinig de ontmoetingsplek die ze zou kunnen zijn. Als gemeentebestuur willen we de huidige uitbaters stimuleren tot meer publiek engagement vanuit een brede, moderne kijk op het inclusief karakter van parkactiviteiten. De voorwaarden van uitbating worden regelmatig opnieuw grondig bekeken en afgetoetst aan de huidige werking.

 

Het Marktplein
Het nieuwe Marktplein heeft onze gemeente een heel ander uitzicht gegeven en het dorpse karakter bevorderd. Toch leent het huidige karakter zich momenteel te weinig tot gezellig samenzijn. We voorzien enkele eenvoudige, budgetvriendelijke ingrepen die haar ontmoetingsfunctie stimuleren.’t

Gasthuis
De voortuin van het cultureel centrum wordt aantrekkelijker gemaakt. Zitbanken rond enkele bomen worden voorzien. Ook wordt de heraanleg van voor- en achtertuin bekeken. Dit wordt verder uitgediept binnen het domein cultuur.

Woomomgeving
Dé ontmoetingsplek bij uitstek zijn de eigen woonstraten. In samenspraak met de buurt bekijken hoe samenkomen op straat best wordt gestimuleerd. Speelstraten én de actie Wijnegem Autoluw worden daarom verder gepromoot.
Met de resultaten van het project ‘Gewoontebreker’ kijken we ook na hoe de bestaande woonomgeving naar een aantrekkelijke, kindvriendelijke publieke ruimte getransformeerd kan worden.

 • vergroenen van de leefomgeving krijgt meer (budgettaire) ruimte (cf. leefklimaat)
 • waar kan is er meer ruimte voor water dus wordt er minder verhard (cf. ontharding)
 • straten gaan bij heraanleg van autogericht naar kind- en seniorvriendelijk (cf. speelstraten)
 • straten stimuleren ontmoeting (cf. groenstraten)
 • meer trage, veilige straten stimuleren beweging te voet of per fiets (cf. fietsstraten)

Ook planten of vervangen we bomen vanuit het principe ‘de juiste boom op de juiste plaats’. Dit betekent dat elke boom idealiter hoort te staan in haar natuurlijke omgeving. Enkele rustpunten met een grotere groenpartij, kunnen daarom voorkeur hebben op de aanplant van bomen. Ook zijn in verschillende straten bomen aan vervanging toe. Het is niet goed te wachten tot een boom dood is en gevaar oplevert alvorens die te vervangen. We werken hiervoor aan een boombeleidsplan in samenwerking met een groenconsulent.

Speelpleintjes worden ontmoetingspleintjes
De buurtpleintjes moeten in elke wijk een rustpunt zijn en zorgen voor sociaal bindweefsel. Er blijft echter te weinig over voor het “buurten” wanneer we pleintjes geforceerd inrichten met speeltoestellen. We focussen daarom op het creëren van gezellige Wijnegemse plekjes waar buurtbewoners spontaan genieten van elkaars gezelschap. Enkele spelelementen kunnen, maar worden niet meer dominant.
Het pleintje op de Vaartdijk wordt als eerste heraangelegd. Het pleintje in de voetbalstraat krijgt een opfrisbeurt.
 

Ruimtelijke ordening
SDG 11: inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschappen

Uitgangspunt
Op het vlak van ruimtelijke ordening is er de laatste jaren in Vlaanderen een hele omwenteling gebeurd. Onbebouwde percelen worden beschermd, stadsgebied wordt verdicht. Hiervoor doen we beroep op de expertise van de Vlaamse bouwmeester.

Consequenties
Tot aan het kanaal is onze gemeente stadsgebied. In dat gebied wordt er principieel “verdicht”. De ruimte die er open blijft, maken we groen.

Alleen aan de invalswegen mogen eengezinswoningen vervangen worden door appartementen. Hoogbouw wensen we in Wijnegem niet.

Voor grote (open) gebieden maken we een masterplan of een RUP op om een visie te ontwikkelen die een combinatie mogelijk maakt van wonen, groen en eventueel beperkt handel.

Voor Zevenbunder kiezen we ervoor de stijl van de woonwijk te behouden, zonder appartementen.
We hanteren strengere normen voor geluidsisolatie bij nieuwbouw.
In samenwerking met de provincie creëren we een groene gordel in Wijnegem waarmee we groene ruimtes met mekaar verbinden zodat het aangenaam wandelen en fietsen is in de voorkempen.
We zetten in op vergroening en ontharding.

We gaan onze stedenbouwkundige beleidslijn moderniseren en aanpassen. Hier zullen we bijvoorbeeld het auto- en fietsdelen in integreren.

De huidige schoolsite wordt na de bouw van de nieuwe school ingericht als een groen doorwaadbaar gebied. Daarbij komt ook een groene long tussen de plek waar de huidige school staat en de nieuwe en zullen enkel die gronden verkaveld worden die nodig zijn om de kost van de nieuwe schoolgebouwen én weginfrastructuur van de schoolomgeving te financieren. We streven naar een soorgelijke invulling als het project ‘Annonciaden’.

Indien Scouts en/of Chiro verhuizen, wordt het open, groene karakter van hun terreinen gewaarborgd en worden bouwprojecten gegund op basis van moderne stedenbouwkundige principes én groene doorwaadbaarheid.

Leefklimaat
SDG 11: inclusieve, veilige, veerkrachtige en duurzame gemeenschappen
SDG 13: dringende maatregelen nemen om de klimaatverandering en de gevolgen ervan te bestrijden

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Uitgangspunt
Onder leefklimaat vallen maatregelen en acties rond leefmilieu, duurzaamheid en biodiversiteit.
We starten onze bestuursperiode op een moment dat het leefklimaat enorm onder druk staat en gerichte acties noodzakelijk zijn. Goed beleid wordt immers overschaduwd wanneer het niet lukt het lokale leefklimaat gunstig te beïnvloeden. Als gemeente hebben we gelukkig veel bevoegdheden met een grote impact op leefklimaat, zoals ruimtelijke planning, mobiliteit, afvalverwerking en energie.
De komende zes jaar willen we daarom een ambitieus impulsbeleid (sensibiliseren, subsidiëren en faciliteren) voeren. Zo ambiëren we een lokaal leefklimaat dat ook de toekomst van onze Wijnegemse (klein-)kinderen kan garanderen.

Een SMART impulsbeleid
Uit het energierapport van Eandis is gebleken dat de gemeente heel wat energiezuinige maatregelen en acties realiseerde voor het eigen patrimonium. Daartegenover stellen we vast dat de CO2-impact van ‘mobiliteit’, ‘huishoudens’ en ‘industrie’ stijgt. We nemen de beslissing om te streven naar 40% CO2-reductie tegen 2030, zoals omschreven in de nieuwe Burgermeesterconvenant. We doen dit  aan de hand van een SMART-impulsbeleid.

De basisprincipes achter het impulsbeleid zijn viervoudig:

 • De voorzieningen van hernieuwbare energie helpen uitbouwen
 • Woningen en gebouwen worden meer en meer energiecentrales
 • Mobiliteit gaat richting (elektrische) multimodaliteit
 • Groene ruimte blijft behouden (zie openbaar domein)

Faciliteren en handhaving

De gemeentelijke werking zal op het vlak van duurzaamheid, leefklimaat en biodiversiteit een voorbeeldfunctie opnemen. We willen inwoners aansporen om hetzelfde te doen.

 • Op naar een energiezuinig gemeentelijk bestuur! We isoleren de daken van onze publieke gebouwen en voorzien budget voor led-verplichting volgens het plan van Fluvius.
 • Nieuwe dienstwagens worden gekozen op basis van hun functionaliteit én klimaat-neutraliteit.
 • Er wordt gekeken naar initiatieven met burger coöperatieven in samenwerking met IGEAN rond hernieuwbare energie
 • Afvalarme evenementen is een voorwaarde om logistieke steun te krijgen
 • Het onderhoud van het openbaar domein evolueert volledig naar onkruidbestrijdingsmiddelenvrij.
 • Extra laadpunten voor auto’s en fietsen op het gemeentelijk grondgebied.
 • Zwerfvuil- sluikstorten: een doorgedreven inspanning lijkt noodzakelijk om via GAS-boetes overlast beter aan te pakken.
 • We geven verenigingen extra punten voor duurzame activiteiten zodat hun aandeel in de subsidiepot groter wordt.

Sensibiliseren
We communiceren bewust én structureel over het klimaatengagement van onze gemeente in samenwerking met IGEAN.

 • Ondertekening ‘Governance of majors 2030’. Dit is een intentieverklaring /netwerk van steden & gemeenten wereldwijd die samen de ambitie uitspreken om op lokaal niveau als leiders op te treden in de strijd tegen klimaatopwarming.
 • Deelname aan het IMPLEMENT project (indien subsidies worden toegekend) om leefklimaatacties (in het kader van de Burgemeestersconvenant) beter te implementeren.
 • Vast overleg met MiNa-Raad & GROS
 • De gemiddelde ouderdom van de huizen in Wijnegem is 60 jaar (73% is voor 1982 gebouwd). We lichten de Wijnegemnaar actief in over de subsidiemogelijkheden die er op Vlaams niveau zijn om hun woning energiezuinig te maken

Aanmoedigen
Basisfinanciering volgens het principe dat nu reeds bestaat: besparingen op de vaste kosten worden geherinvesteerd in maatregelen rond duurzaamheid (Klimaatactieplan).

 • We behouden het huidige subsidiereglement en breiden deze uit met twee extra maatregelen die gericht zijn op de twee grootste Wijnegemse CO2-veroorzakers: ‘huishoudens’ en ‘mobiliteit’
 • We voorzien premies rond het ‘wegdoen’ van wagens en het ontharden van de eigen oprit.
 • Subsidies voor duurzame wijkprojecten/burgerprojecten: Het gaat altijd om projecten voor en door buurtbewoners uit dezelfde wijk of leden van een vzw die een actieve werking in de wijk kan aantonen. De projecten overstijgen het niveau van het eigen huis. Een jury beslist welke projecten er goedgekeurd worden en welk bedrag ze krijgen op basis van een duidelijk reglement.

 

Het OCMW
SDG 1: Beëindig armoede overal en in al haar vormen

Uitgangspunt
De kerntaak van het OCMW bestaat erin om inwoners een “menswaardig leven” te garanderen.  Dit impliceert dat iedereen onze aandacht verdient. We willen strijden tegen armoede en de verkeerde beeldvorming errond.

Kinderarmoede
Een van de doelstellingen van de SDG’s is de aanpak van armoede. In Wijnegem leven 6,4% van 0-19 jarigen in een gezin met een inkomen onder de grens voor een verhoogde tegemoetkoming. We zetten in op kinderarmoede door een actieplan op te stellen:
– wegwerken taalachterstand
– initiatieven m.b.t. schoolkosten
– deelname aan sport & cultuur
– …
Om armoede verder op te sporen willen we kansarmoede onder de aandacht brengen bij professionals.

Structurele oplossingen
SDG 2: Beëindig honger, zorg voor voedselveiligheid/-zekerheid en promoot duurzame landbouw
Het verdelen van groenten en aanbieden van tweedehandskleding is belangrijk, maar geen doel op zich. We willen werken aan een langdurige, structurele oplossing op vlak van huisvesting, gezondheid, onderwijs, werk, schuldbemiddeling,….

Arbeid
SDG 8: Langdurige, inclusieve en duurzame economische groei, volledige tewerkstelling en waardig werk voor iedereen
Op vlak van werk begeleiden we al onze cliënten via arbeidstrajectbegeleiding op maat van de cliënt. Het doel moet zijn dat iedereen op termijn opnieuw tewerkgesteld kan worden in het reguliere arbeidscircuit.

Wonen
We gaan na of de woning kwaliteitsvol is vooraleer de huurovereenkomst wordt afgesloten. We bieden kwaliteitsvolle noodappartementen aan en kiezen voor een korte verhuring. Dit moet ervoor zorgen dat kwetsbare mensen sneller kunnen werken aan hun situatie. De woning langs de H. Meeusstraat kan verkocht worden. Deze middelen kunnen aangewend worden voor de renovatie van de appartementen langs de Krijgsbaan.
 

Participatie
Een grote misvatting gaat erover dat armoede hun eigen schuld is. Door mensen zelf hun verhaal te laten vertellen, hen te betrekken bij het beleid en een positieve benadering te hanteren, krijgen anderen een nieuwe kijk op mensen in armoede.

Zorgcoach
Alleenstaanden en gezinnen in moeilijke situaties moeten beroep kunnen doen op een intergemeentelijke zorgcoach. Hij of zij staat in om cliënten te helpen structuur aan te brengen bij gezinnen die in vervuilde of verwaarloosde woningen leven, hoe kinderen opvoeden?, hoe eten bereiden?, hoe wordt het leefbaar voor iedereen in huis? Naast de zorgcoach wordt het gezin geholpen door de maatschappelijk werker in kader van administratie, schuldbemiddeling, enz.

Dagopvang Het Klaverblad
Dagopvang Het Klaverblad opende zijn deuren op 3 december 2018. We willen dit initiatief alle kansen geven en ondersteunen voor een verdere uitbouw van een opening van 1 dag per week naar een dagelijkse opening tijdens de week. Dankzij dit project kan de mantelzorger ontlast worden.

Thuisdiensten
Ouderen hebben de intentie om zo lang als mogelijk thuis te wonen in hun vertrouwde omgeving. Het bestuur wil hen ondersteunen door het aanbieden van kwalitatieve thuisdiensten: poetsdienst, gezinszorg, minder mobiele centrale, warme maaltijden,…De openbare zorg blijft op dit vlak centraal staan. De flats voor ouderen (het Bloesempad en de Meidoorn) blijven behouden in het aanbod.

Dierenwelzijn
Op vlak van dierenwelzijn willen we een extra hondenweide voorzien. We vinden het belangrijk om dieren respectvol te behandelen. We zetten in op zwerfkattenbeleid, bekijken of een verbod op kermispony’s kan, sensibiliseren rond het afsteken van vuurwerk, verbod op verhandelen en verloten van dieren op kermissen en markten, verbod op het oplaten van ballonnen, aandacht voor de bijen door het plaatsen van bijenhotels of aanleggen van bloemenweides.

Welzijn is de rode draad doorheen ons beleidsplan.
 

Samenleven in Wijnegem
SDG 9: Veerkrachtige en robuuste infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en innovatie
 

Uitgangspunt
‘t Gasthuis en de bibliotheek blijven de belangrijkste draaischijf van het culturele leven.

‘ t Gasthuis
Nadat er sterk geïnvesteerd werd in de inrichting van het Gemeenschapscentrum zullen we de komende jaren hoofdzakelijk werken aan de kwaliteit van het gebouw en van de dienstverlening. 

Eerste zorg is om het gebouw energiezuiniger te maken en alle nodige herstellingen aan het gebouw uit te voeren. Het dak zal geïsoleerd worden en er worden zonnepanelen aangekocht.

We maken een mini- masterplan voor de buiten- en binnenkant van ’t Gasthuis. Voor de buitenkant wordt de circulatie op de parking herdacht wat extra parkeerplaatsen oplevert, plaatsen we extra overdekte fietsenrekken, verplaatsen we de speeltuin meer richting terras en zorgen we voor meer toegankelijkheid en visibiliteit aan de voorkant, complementair aan de erfgoedwaarde van het gebouw. We voorzien ook een toegang langs de achterkant, ook voor andersvaliden.

Voor de binnenkant bekijken we welke ruimtes en materiaal het meest dringend moeten aangepakt/aangekocht worden. We zorgen hierbij voor begeleiding van een deskundige.

De boeking moet correct verlopen met het nieuwe boekingssysteem en het aanwezige materiaal moet van voldoende kwaliteit zijn.

Aanvullend zal ook andere gemeentelijke infrastructuur (Ahoy) voor cultuur ingezet worden.  In Ahoy laten we het verenigingen toe met een eigen drankleverancier te werken en we verlagen de huur voor Wijnegemnaars.

Voor de programmatie verkiezen we kwaliteit boven kwantiteit. We bekijken of we het programma kunnen aanvullen met voorstellingen voor een minder commerciële doelgroep. Ook programmeren we meer kindertheater.
Voor grote producties overwegen we intergemeentelijke samenwerking. Om niet teveel auto’s aan te trekken, onderzoeken we een combinatieticket met gratis openbaar vervoer.

We besteden meer aandacht aan voorstellingen en initiatieven die de gezondheid van onze inwoners willen verbeteren.

We breiden de uitleendienst uit en zorgen voor voldoende communicatie hierover (bv uitleendienst audio-visueel materiaal in Provinciaal Vormingscentrum Malle).

Gezondheid
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden.

Als gemeente zetten we de volgende jaren extra in op gezondheidspromotie (fysiek en mentaal) bij onze inwoners. Specifieke doelgroepen die we willen bereiken: jongeren en senioren.

Binnen het kader van reduceren van afval, stimuleren we initiatieven om voedselverspilling tegen te gaan.  

 

Mondiaal beleid
SDG 10: Vermindering van ongelijkheid binnen en tussen landen
 

Ontmoeting stopt niet aan onze gemeentegrens. We streven solidariteit na en willen werken aan bewustwording op vlak van milieuproblematiek, noord/zuid verhouding, maar ook de vierde wereld dicht bij huis verdient onze aandacht, …

Ook in tijden van besparingen, opteren we ervoor om de norm van 0,7% voor ondersteuning van mondiaal beleid te behouden en welvaartsvast te maken. Verenigingen en individuen die in deze sector werkzaam zijn, blijven zowel materiële, financiële als morele steun ontvangen van het gemeentebestuur. Ook op vlak van mondiaal beleid zoeken we naar mogelijkheden om dit veel meer te integreren binnen andere beleidsdomeinen. Verder onderzoeken we de mogelijkheid tot deelname aan het Vlaamse impulsbeleid voor gemeentelijke ontwikkelingssamenwerking.

Wijnegem schaart zich achter de duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen die armoede uit de wereld willen helpen.

Sport
SDG 3: Goede gezondheid en welzijn voor alle leeftijden

Uitgangspunt
Sport is niet alleen gezond. Sport verbindt ook mensen. Het belang van een kwaliteitsvol, gedifferentieerd sportaanbod kan nauwelijks overschat worden. Ook in Wijnegem willen onze sportieve kerntaken verder ontwikkelen. We doen dat door in te zetten op drie beleidsprioriteiten:

 • Het ondersteunen van de kwalitatieve uitbouw van de sportverenigingen via een doelgericht subsidiebeleid
 • Het aanbieden én uitbreiden van een goed onderhouden sportinfrastructuur
 • Streven naar een breed, divers sportaanbod voor iedereen
   

Een sportief centrum voor Wijnegem
SDG 9: Veerkrachtige/robuuste infrastructuur, inclusieve en duurzame industrialisering en innovatie

Door de sluiting van het gemeentelijk zwembad ontstaat een mooie opportuniteit om opnieuw te investeren in buiten- en binnen sportvelden. Het is daarom essentieel een masterplan te ontwerpen voor de ganse zwembadsite, inclusief aangrenzende voetbalvelden én het domein De Leeuw. Op die manier creëert het bestuur een sportoase voor Wijnegem. De nieuwe kern van het Wijnegemse ‘bewegingsleven’ moet zorgen voor een kruisbestuiving tussen clubs, individuele sporters, jeugdbewegingen en vrijwilligers.

We voorzien het volgende stappenplan:

 1. Het zwembad zit in momenteel in een overgangsfase. De milieuvergunning wordt voor 3 jaar verlengd. Dit geeft ons de tijd de ganse site rondom de sporthal verder te ontwikkelen. We doen dit samen met het sportieve verenigingsleven. Na 3 jaar gaat het zwembad toe.
 2. Definitieve ‘zwembadkeuze’ in 2019: een intergemeentelijk zwembad voor Wijnegem of niet? We starten zelf actief het overleg met de gemeenten Zoersel, Schilde en Wommelgem op.
 3. Ontwerp sportsite aan de hand van volgende principes, indien definitief afgestapt wordt van een intergemeentelijk zwembad:
 • Huidige zwembadsite houdt haar sportieve bestemming.
 • Investeren in extra nieuwe buiten en/of binnenterreinen op de huidige site
 • Herinvestering het vrijgekomen explotatiebudget maximaal in sport
 • Extra kleedruimtes voor de bestaande sporthal

Kunstgrasveld en beachvollybalveld
Vooraleer het zwembad definitief sluit én de ganse site wordt hertekend willen we als bestuur de komende drie jaar alvast drie projecten ondersteunen.

 1. Beachvollybalveld: rond/in de huidige flap op domein De Leeuw kan perfect een beachvollybalveld geplaatst worden. De zanderige ondergrond is daarenboven een perfecte aanvulling van het huidige aanbod sportvelden en versterkt onze beleidsprioriteit rond een divers én breed sportaanbod.
 2. Kunstgrasveld: we onderzoeken hoe we op de meest rendabele manier een kunstgrasveld kunnen leggen op de site van VC Wijnegem.
 3. Turnkuip: in de turnzaal van de nieuwe school zal een valput en extra ruimte voor turntoestellen voorzien worden. Hierdoor kan de turnzaal ook dienen als vaste uitvalsbasis van onze twee turnverenigingen.

Sport voor iedereen
SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

In samenwerking met de sportraad willen we sporten in Wijnegem voor iedereen toegankelijk maken. We zetten daarbij bewust in op een breed én divers sportaanbod.

 

We denken hierbij niet enkel aan de noden van verenigingen maar ook de individuele sporter.
Concrete acties die op korte termijn de sportbeleving in Wijnegem verbeteren:

 • Wijnegemse sportdag koppelen aan buitenspeeldagen (sportverenigingen nemen actief rol op)
 • Reuzeschaakbord op het marktplein
 • Officieel looppad in het park (5 km)
 • Wijnegemse looproute (doorheen het dorp)
 • Nieuwe borden fit-o-meter (in het kader van het landschapsbeheersplan)
 • Infoborden met aantal voetstappen naar …
 • Een fitnessclub in Wijnegem zou niet misstaan. We doen een oproep én voorzien een opstartpremie (zoals voor elke beginnende sportclub).

 

Jeugd

Uitgangspunt
Via een sterk verenigingsleven, een kwaliteitsvolle speelpleinwerking en sportkampen leren we jongeren competenties voor het leven aan.

 

Jeugdbewegingen
We ondersteunen vrijwilligers en jeugdverenigingen dan ook maximaal door het ter beschikking stellen van infrastructuur (lokalen, opslagplaatsen, …). Zo willen we samen met de jeugdvereniging investeren in nieuwe jeugdlokalen op de site van de Leeuw. Via een masterplan maken we van deze site een unieke plek. Naast de jeugdlokalen wordt hier ook plaats voorzien voor verschillende sportmogelijkheden zoals o.a. een beachvolleybalveld.

We maken duidelijke afspraken met de jeugdverenigingen om op korte tijd de meest noodzakelijke dringende herstellingen in de huidige lokalen uit te voeren.

 

Jeugdhuis
We bieden jongeren die samen fuiven en andere festiviteiten willen organiseren ondersteuning aan in ons jeugdcentrum.

Wijnegem heeft geïnvesteerd in het hedendaagse jeugdcentrum “Ahoy”. Om dit centrum optimaal te laten renderen, willen we zoveel mogelijk de jeugdvereniging en sportverenigingen betrekken.

We willen een goedkoper dranktarief voor jeugd- en sportverenigingen. Zo stimuleren we de verenigingen om fuiven in de Fuifzaal te organiseren in plaats van in hun eigen lokalen (Zo dat daar dan weer minder overlast is voor de buurt.)

Het jeugdhuis moet meer gebruikt worden. Zo willen we voorwaarden koppelen aan Ahoy voor de uitbating van het jeugdhuis. We stellen een afsprakennota op en volgen de vooruitgang strikt op.

 

Vakantiewerking
We zoeken hier naar een goede mix van kwaliteit en kwantiteit. Bij de grabbelpas veranderen we onze focus. We bieden meer dagactiviteiten en minder kleinere activiteiten van enkele uren. Verder blijven we werken met het huidige aanbod en blijven we privé partners ondersteunen door mee te investeren in de kortingen die ze aan inwoners van Wijnegem aanbieden.

We willen bij de jeugd gerelateerde beslissingen steeds de jeugdraad om advies vragen bij gemeentelijke beslissingen. Ook op andere beleidsdomeinen houden we rekening met onze jeugd.

 

Ouderen

Uitgangspunt
Ouderen vormen een belangrijke en groeiende groep van onze bevolking. 45% van de Wijnegemnaren is ouder dan 50 jaar.  We kunnen al lang niet meer spreken van ‘de senior’. Jong gepensioneerden en ouderen, actieve gepensioneerden en mensen die zorg nodig hebben, … deze doelgroep is heel divers.

Het Wijnegemse ouderenbeleid probeert in te spelen op de noden en verwachtingen van deze verschillende deelgroepen.

Jonge senioren
Jonge senioren leiden vaak nog een zeer actief leven en zijn zeer mobiel. Binnen het vrijetijdsaanbod willen we duidelijk met deze groep rekening houden door hen te betrekken bij de organisatie en rekening te houden met hen bij de programmatie. Een deel van deze senioren kunnen we bovendien mee betrekken bij zinvol vrijwilligerswerk.

Senioren die verenigd zijn de ouderenbonden  worden via deze bonden ondersteund. Het aanbod van activiteiten wordt in overleg met de seniorenraad verder uitgebouwd en financieel worden de bonden ondersteund.

Zorgbehoevende senioren
Voor zorgbehoevende en sociaal zwakkere senioren is een gepaste openbare zorg vanuit het OCMW voorzien: poetsdienst, gezinszorg, minder mobiele centrale,…

Voor wie nog niet naar het woonzorgcentrum verhuist maar toch overdag extra ondersteuning en gezelschap nodig heeft, kan beroep doen op dagopvang Het Klaverblad. Op deze manier proberen we mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen. De partner of familieleden worden ontlast.

We dienen aandacht te schenken aan de toenemende eenzaamheid bij ouderen, zowel op emotioneel als op sociaal vlak.

Zitbanken in onze dorpskern zijn vaak een hulpmiddel voor onze senioren om tijdens het wandelen te rusten. We willen meerdere zitbanken voorzien op weloverwogen plaatsen.

De bushalte aan het Marktplein en de halte aan het Eyserhof liggen op een ruime afstand. Een extra bushalte ter hoogte van Dockx zou welkom zijn.

We willen graag een minigolf voorzien, wat meteen een ideale ontmoetingsplek kan worden voor senioren, jeugd, gezinnen, …

 

Digitaliteit
De digitale wereld is niet meer weg te denken uit onze leefomgeving. We willen dat niemand uit de boot valt en starten met een digitale helpdesk voor senioren. We richten ons niet op het geven van lessen, maar wel op specifieke vragen en problemen om mensen zelfredzamer te maken.

 

Seniorenraad
De seniorenraad vormt een belangrijk adviesorgaan. We betrekken de raad bij beslissingen die een impact hebben op een senior in Wijnegem op vlak van 4 thema’s: inspraak en betrokkenheid, mobiliteit, welzijn en huisvesting, vrije tijd/sport en cultuurbeleving.

 

Kinderopvang
De voorbije jaren hebben structurele veranderingen binnen de organisaties van de kinderopvang er voor gezorgd dat de werking verbeterd en professioneler geworden is. De grote wachtlijsten zijn verdwenen. Toch willen we de vinger aan de pols houden en blijven we met alle betrokkenen de evolutie in het oog houden. Indien nodig bekijken we de opties om extra opvang in Wijnegem te creëren.

 

Onderwijs
SDG 4: inclusief, gelijkwaardig, kwalitatief onderwijs en kansen voor levenslang leren voor iedereen

Basisonderwijs

 

Uitgangspunt

Op het vlak van onderwijs is er in de vorige bestuursperiode al aardig wat werk verzet. Het meest in het oog springend is de uitgewerkte totaalvisie voor een geïntegreerde nieuwe school, waarvoor we vanuit de Vlaamse overheid subsidie mochten ontvangen. De bouw van de school geeft onze gemeente heel wat voordelen.

 

Nieuwe school

Na de realisatie van de nieuwe school krijgt de gemeente er meteen comfortabele nieuwe turnzaal bij en polyvalente zaal. Het is namelijk een grote meerwaarde dat de accommodatie van de nieuwe school eens de lesuren voorbij zijn ook kunnen gebruikt worden door de verenigingen van Wijnegem.

Maar naast het gezamenlijk gebruik van de turn-infrastructuur willen we ook ijveren voor een net-overschrijdende samenwerking bij het organiseren van culturele en sportieve activiteiten. Een dergelijke samenwerking werkt kostenbesparend voor de scholen en dus ook voor de ouders, aangezien dit weer een element is om de maximumfactuur onder controle te houden.

We streven naar een actief Nederlands taalbeleid.  Een goede taalkennis is immers noodzakelijk om het klasgebeuren vlot te laten verlopen.  We ondersteunen dan ook projecten die kleuters zo vroeg en zo vaak mogelijk naar school willen laten komen.

Binnen het scholenoverleg zal het bestuur nauw samenwerken met de directies en de oudercomités van de verschillende scholen.

We pleiten voor een neutrale en kansrijke schoolomgeving waar de focus ligt op kennisoverdracht en zelfontplooiing.

 

 

Verkeersveiligheid én -leefbaarheid

In samenwerking met de lokale politie en alle Wijnegemse scholen wordt er actief gewerkt aan een verkeersveilige schoolomgeving. Wij ijveren voor een verbod op het aan- en afrijden van vrachtwagens in de schoolomgeving tijdens de begin- en eindtijden van de scholen. Ook zetten we niet enkel in op handhaving, maar ook op sensibilisering. We faciliteren een ‘voorjaarsactie’ rond het STOP-principe en betrekken daarbij de oudercomités.
 

Als aantredend gemeentebestuur willen we in het beleidsplan een investeringsbedrag voorzien voor het veiliger maken van de schoolomgeving. Hiervoor zijn ook subsidies vanuit de Vlaamse overheid beschikbaar. Het afsluiten van de ganse schoolomgeving wordt 30 minuten voor én na schooltijd ingevoerd. We onderzoeken welke oplossingen er zijn voor bewoners en handelaars.

In het kader van de nieuwe school kijken we ook naar de draagkracht van de buurt. Vanaf het concrete ontwerp van de school wordt dan ook een grondige mobiliteitsstudie aangevat die als basis dient het ontwerp van de straten rondom.

 

Muziek- en woordacademie

De Academie zal mee huisvesten in de nieuwe school. We stellen samen met de academie een nieuwe visie op. Verder wordt de richting beeld verder uitgewerkt en bekijken we welke andere richtingen de academie kan aanbieden. Ook wordt er meer intergemeentelijk samengewerkt.

Toerisme en erfgoed

 

Toerisme

Wijnegem heeft op de grens van de grootstad voldoende te bieden op toeristisch vlak, naast het alom gekende winkelcentrum. Denken we maar aan de groene ruimtes en parken die open staan voor het publiek. Beiden verdienen de nodige promotie.

Wijnegem wordt dan ook om opgenomen in het wandelroutenetwerk van Toerisme Voorkempen, een organisatie waarvan onze gemeente lid is.

 

Erfgoed

We willen roerend en onroerend erfgoed beschermen. Vorig jaar resulteerde dat in een subsidie waarmee we onze Vlemincktoren deels kunnen financieren. Zo starten zeer binnenkort de renovaties van de toren en wordt binnenkort gekozen wie de exploitant wordt.

Via de intergemeentelijke vereniging voor erfgoed en samen met de plaatselijke heemkundige kring werken we aan een inventaris onroerend erfgoed. Op deze lijst zullen we de gebouwen noteren die waardevol zijn voor onze gemeente en bekijken we welke we kunnen beschermen.

 

Veiligheid

SDG 16: vrede, veiligheid en rechtszekerheid zijn essentieel om duurzame ontwikkeling te bevorderen

Uitgangspunt
Veiligheid is een basisrecht, waarbij een belangrijke rol is weggelegd voor de politie. Een GAS-ambtenaar vult de taken aan door in te spelen op handhaving. Lokale initiatieven maken het verhaal compleet.

Politie en intergemeentelijke gasambtenaar
We blijven investeren in professioneel en correct onthaal op het politiekantoor. We brengen de politie en de wijkagenten tot bij de bevolking en op straat.

Voor heel wat verkeersfeiten en overlast kan een intergemeentelijke gasambtenaar een goede aanvulling op de politiediensten zijn.

We hebben speciale aandacht voor de meest kwetsbare bevolkingsgroepen (senioren, sociaal zwakkeren…). Voor hen verlagen we de drempel om naar de politie te stappen door hen via de bevoegde diensten te informeren en begeleiden.

BIN

We bekijken hoe we de burger nog dichter bij de politiewerking kunnen betrekken. Onder andere door te blijven Investeren in burgerparticipatie door de werking van de BIN’s.

 

Camera’s
Aangezien onze gemeente heel wat belangrijke verkeersaders en invalswegen telt, kopen we camera’s voor nummerplaatherkenning (ANPR camera’s) aan. 

Drugsproblematiek
We besteden in het bijzonder aandacht aan problemen gerelateerd aan drugs. We onderzoeken welke maatregelen we kunnen nemen om dit structureel op te lossen.

Burenbemiddeling
We starten een initiatief van burenbemiddeling met geschoolde vrijwilligers op. Dit moet het samenleven in Wijnegem positief beïnvloeden.

 

Personeel

SDG 17: Partnerschap om doelstellingen te bereiken

Een nationale krant peilde recent bij Wijnegemnaars naar de kwaliteit van de gemeentelijke dienstverlening. 77% van hen is tevreden over de dienstverlening van onze gemeente. 
Onze 114 gemeentelijke medewerkers mogen terecht trots zijn op hun werk. Goede dienstverlening komt voort uit betrokkenheid en motivatie. Ook bij ons gemeentepersoneel. De verdere uitbouw van een modern personeelsbeleid blijft de komende jaren van groot belang. 

Jaarlijkse complimentendag en het vieren van successen
Het gemeentepersoneel moet trots kunnen zijn om te werken voor Wijnegem. 
We starten met een jaarlijkse complimentendag én voorzien een klein personeelsbudget voor het ad hoc vieren van successen (ook dienstdoorbrekend).
 

Nieuwe uitdagingen voor Wijnegem vragen extra personeel
Niet alle expertise moet vast in huis blijven. In de toekomst bekijken we welke opdrachten evengoed door freelancers ingevuld kunnen worden. Dit zorgt ervoor dat personeelsbudget ingezet wordt waar deze het meeste opbrengt.

Een modern personeelsbeleid voor het gemeentepersoneel
SDG10: Ongelijkheid verminderen

Het samensmelten van het OCMW- en gemeentepersoneel is een feit. Onze nieuwe organisatiestructuur staat er. Twee verschillende, gemeentelijke culturen kwamen samen. Deze diversiteit vormt een grote kans om de krachten te bundelen.
Het oprichten van gemeentelijke projectteams voor bepaalde dossiers is een goede oplossing om het evenwicht tussen ‘wie’ doet ‘wat’ te bewaren en de kracht van de diversiteit in onze organisatie beter te benutten.

Het personeel heeft recht op begeleiding in hun persoonlijke ontwikkeling en een duidelijke functie- en taakomschrijving. We bekijken of we flexwerken kunnen invoeren.

Verder willen inzetten op een constructieve feedbackcultuur waar werknemers, het managementteam én leden van het college hun verwachtingen dagelijks naar elkaar toe kunnen uiten.
Externe coaches kunnen hierbij helpen.

Vrijwilligers

Het gemeentebestuur rekent in haar werking nu al op tal van vrijwilligers. Een steeds groter deel van de bevolking is bereid om zich te engageren in zinvol vrijwilligerswerk. We zien het als onze taak om hierin een bemiddelende rol te spelen.

 

Communicatie en ICT
 

Uitgangspunt
Communicatie en informatie zien we niet als een apart onderdeel maar is een item dat in elk domein zeer belangrijk is. Daarom voorzien we een substantieel budget om zowel de interne communicatie, als de communicatie naar de burger te verbeteren en optimaliseren, als de ICT-implementatie.

Communicatieplan: elke boodschap, elke doelgroep, elk participatieniveau is anders
Communicatie is verweven met elk beleidsdomein. Dat toont meteen ook het belang aan van goede communicatie. Door het in kaart brengen van de huidige communicatiekanalen en het analyseren van de behoeften van de Wijnegemse bevolking stellen we een communicatieplan op maat van onze gemeente op.
Via onze communicatie willen we elke inwoner bereiken, of het nu gaat over wegenwerken, over het vrijetijdsaanbod van ’t Gasthuis of over administratieve documenten.  We willen daarbij niet inzetten op één enkel communicatiemiddel maar een mix hanteren van eerder traditionele met meer moderne communicatiekanalen. Jong en oud, iedereen heeft recht op communicatie. Elke boodschap, elke doelgroep en elk participatieniveau is anders. Het is dus van groot belang om vooraf een plan uit te tekenen waarin dan vervolgens elke communicatie zijn plaats vindt.

In dat kader zullen we zeker de structuur en de opmaak van de huidige website en het informatieblad bekijken. Met aandacht voor de technische mogelijkheden, de competenties en de tijdsbesteding van de bevoegde ambtenaren bekijken we welke informatie waar thuis hoort, met welke regelmaat de berichtgeving wordt vernieuwd, hoe we specifieke doelgroepen best informeren, …

De bestaande kanalen kunnen ook verder aangevuld worden met digitale nieuwsbrieven en (sociale) fora. Sociale media zijn zeker voor jongere doelgroepen een belangrijk extra informatie- en participatiekanaal. Belangrijk hierbij is wel dat er tegelijk met het communicatieplan eveneens basisrichtlijnen worden opgesteld, een soort gedragscode, waaraan berichten moeten voldoen die via die snelle sociale media worden gepubliceerd.

Inwoners van Wijnegem, maar ook ondernemers willen we vlot wegwijs maken. In het gemeentehuis zorgen we voor toegankelijke loketten met een efficiënte structuur van achterliggende diensten en een efficiënte doorverwijzing. Ook de website moet een volwaardig informatiekanaal worden. Hierbij moeten we oog hebben voor een uitgebreid e-loket, waar men na de kantooruren terecht kan.

 

Burgerparticipatie
Het huidige bestuur hecht ook groot belang aan inspraak. De hierboven vermelde kanalen zullen in de eerste plaats de participatie van de burger al moeten verhogen. Maar er wordt ook een participatietraject uitgestippeld, waarbij trefdagen, informatievergaderingen en andere bevragingen georganiseerd worden met slechts één doel: de burger zo veel mogelijk betrekken bij het beleid. En dit niet enkel bij de opmaak van het beleidsplan, maar ook de komende jaren wanneer de projecten meer en meer vorm krijgen of al gerealiseerd zijn. Wij willen ook aandacht hebben voor een evaluatie van de verschillende realisaties.

Uiteraard zullen vragen, klachten en suggesties nog via de bestaande kanalen (meldingskaarten e.a.) kunnen geuit worden. Voor een efficiëntere behandeling van deze berichten, is een modern (klachten)beheerssysteem wel een optie.

ICT

De grote uitdaging op vlak van ICT is om tijdens de volgende legislatuur mee te zijn met de nieuwe uitdagingen en ontwikkelingen. Onze doelstelling is om in deze te kunnen wedijveren met een gemiddelde gemeente van onze grootte.

 

Lokale economie

SDG 17: de middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren.
 

Uitgangspunt
We bouwen verder aan een ondernemersvriendelijk klimaat en zorgen voor bedrijvigheid in de kern.

Kern
We blijven inzetten op een levendige kern. Bedrijvigheid zorgt er immers voor dat er plaats is voor ontmoeting. We blijven dan ook de leegstaand van winkelruimte in de kern bestrijden. Als kers op de taart maken we de Turnhoutsebaan gezelliger voor wie winkelt en woont in de kern.

Winkels moeten beleverd worden. Om het een met het andere te verzoenen moeten we een goede harmonie zoeken tussen een goed werkende winkel en een veilige omgeving. In dit kader bekijken we het invoeren van venstertijden en van laad- en loszones.

We steunen de acties van de marktkramers.

 

Raad voor lokale economie
De raad voor lokale economie heeft zich de voorbije jaren verankerd tussen de ondernemers.  We ijveren voor een voorbestaan van deze raad en beschouwen de raad als een vaste gesprekspartner bij grote dossiers in de gemeente.

 

Bedrijven
Voor de KMO’s zetten we de oprichting van de bedrijventerreinvereniging verder op de rails.

 

Communicatie en participatie
Nog meer dan de voorbije jaren willen we bij grote werken de ondernemers tijdig betrekken. We verstrekken de nodige info via onze nieuwsbrief ondernemen, via de website, of indien nodig, via een infovergadering. Tijdens de werken laten we externe partners de ondernemers begeleiden om de moeilijke periode door te komen.

De communicatie met de ondernemers laten we zoveel mogelijk digitaal verlopen. Wie een zaak heeft, kan vaak niet of beperkt op het gemeentehuis geraken. Een digitaal ondernemersloket waar ondernemers snel en eenvoudig aanvragen kunnen indienen, kan hieraan tegemoet komen.

 

Partners
We zoeken begeleiding van bovenlokale partners zoals de provincie en maken samen een commercieel strategisch plan. We tekenen in op (sectorspecifieke) initiatieven die het ondernemerschap willen promoten, zoals de week van de smaak, ambacht in de kijker enz.

Met de VDAB plannen we een nieuwe editie van de jobbeurs. Het tewerkstellen van Wijnegemnaars in eigen streek is immers een win-win.

Naar analogie van de ijsbar stimuleren we ook de volgende jaren de uitbating van een pop-up op ons Marktplein.

 

 

Financiën
SDG 17: de middelen voor de uitvoering versterken en het wereldwijd partnerschap voor duurzame ontwikkeling revitaliseren

Responsabiliseringbijdrage
De responsabiliseringsbijdrage en de daarbij gepaard gaande statutaire versus contractuele aanstelling is een hele uitdaging. We kiezen voor contractuele aanstellingen en dat heeft gevolgen voor onze financiën. Wellicht zijn er kortingen mogelijk op de responsabiliseringsbijdragen als we de 2e pensioenpijler voor het contractueel personeel verhogen van 1% naar 2% of 3%. Dit volgen we op.

Kosten energie
De kosten voor energie zijn de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen waardoor initiatieven om onze  gemeentelijke gebouwen energiezuinig te maken moeten uitgediept worden.

Belastingen
Onze fiscale opbrengsten staan niet direct onder druk, gezien we in de vorige legislatuur onze opcentiemen verhoogden naar 1350 (huidige: 850) en onze personenbelasting verlaagden naar 5,5%. De opbrengsten uit onroerende voorheffing en de personenbelasting worden geraamd op 8,8 mio EUR. We willen onderzoeken of een licht daling van de opcentiemen (onroerende voorheffing) mogelijk is.

Naast onze fiscale opbrengsten uit onroerende voorheffing, personenbelasting, reclamedrukwerk en de huuropbrengsten, gasboetes, dividenden enz. willen we een evenwicht vinden tussen investeren en besparen. Dit kan o.a. door het kerntakendebat te voeren en na te gaan welke dienstverlening anders kan en welke investeringen onze aandacht verdienen.

Subsidies
In het organogram is een aankoper voorzien. We zien voor hem of haar een taak weggelegd om subsidies nog meer uit te diepen en uit te werken.

Subsidies die momenteel verstrekt worden aan inwoners zijn vaak niet duidelijk. We willen deze nog beter onder de aandacht brengen.

Retributies
Ons bestuur verleent heel veel dienstverlening waarvoor geen of een beperkte retributie wordt gevraagd. We stellen voor om de dienstverlening in kaart te brengen en hiervoor een gepaste retributie te vragen die op een eenvoudige wijze kan geïnd worden zonder veel administratie. Cash  inkomsten moeten hierbij geweerd worden. We gaan volop voor digitaal (BC, apps,…)

Huisvuil
De uitgaven voor de uitbating van het containerpark en de verwerking van het huisvuil worden geraamd op 550.000 EUR. We willen het principe behouden “de vervuiler betaalt”.

Wijkbudget
Om de leefbaarheid in de buurt te verhogen of duurzame acties op te zetten willen we een beperkt wijkbudget rond duurzaamheid voorzien. Het wijkbudget dient niet voor buurtfeesten of evenementen te organiseren.

Risicobeheersing
De bankencrisis en het faillissement van Optima doen ons meer stilstaan bij financiële risico’s en risicobeheersing. We willen onze financiële risico’s meer in kaart brengen, onze middelen dienen over diverse financiële instellingen gespreid te worden en een trimestriële rapportering op basis van een dashboard is een must. Een externe partner kan onze gemeente hierin begeleiden.

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.