Renotec uitgelicht.

Renotec uitgelicht.

Industrie maakt plaats voor wonen.

De geest is uit de fles. Er komen 33 wooneenheden bij op de voormalige site van Renotec. 
Als dorpspartij staan we achter kwalitatieve woonprojecten, maar erkennen evenzeer dat elk
nieuw ‘groot’ project weegt op de draagkracht van de buurt waarin dat gebeurt. In dit
Renotec dossier waren we dan ook heel erg kritisch en eigenlijk zelfs koele minnaars.

Concreet komen er zowel klassieke woningen als appartementen.
Laat twee dingen in dit verband alvast glashelder zijn.

  • Ten eerste doorloopt elk bouwproject een intensief voortraject. Ook dit dossier begon
    initieel veel groter dan het uiteindelijke project dat werd ingediend.
  • Ten tweede zijn wij uiteraard geen voorstander van hoogbouw. 
    Ter verduidelijking, de definities met betrekking tot hoogbouw variëren, maar
    algemeen gesteld spreken we in België over hoogbouw als het gaat over een gebouw
    van 25 meter en hoger. Dat zullen we nooit toelaten in Wijnegem!

Voor de rest beoordelen wij elk bouwproject op basis van de informatie die we krijgen en
vooral de adviezen die we krijgen.  Zijn de adviezen van alle instanties positief, dan hebben
we weinig politieke ruimte om het ontwerp fundamenteel te wijzigen. Dit is ook waar we als
partij voor staan: integer en geen beslissingen à la tête du client. Deze werkwijze zorgde er
in het verleden soms voor dat sommige projecten die we als partij minder genegen waren
toch doorgingen, maar evengoed niet door konden gaan.

Willen wij dat de leefbaarheid van de hele wijk in elk project voorop staat? Absoluut!
Wensen wij minder drukke en verkeersveilige straten? Absoluut!
Willen wij dat de kinderen van de huidige Wijnegemnaars in hun favoriete dorp kunnen
blijven wonen? Absoluut. 
Willen we een beter evenwicht tussen open ruimte en verharding? Absoluut. 

Vanuit deze bril en perspectief hebben we de afgelopen jaren gewogen op de politieke
agenda. In dat proces zijn we soms erg goed geslaagd (kijk naar de veiligheidsingrepen in
de schoolomgeving, de onthardingsprojecten, het ondersteunen van onze verenigingen met
infrastructuur en extra financiële middelen, enzovoort), maar soms hebben we ook water bij
de wijn moeten doen. Zo gaat dat wanneer je constructief samenwerkt op politiek en
ambtelijk niveau maar toch soms anders denkt over bepaalde projecten. De uiteindelijke
beslissing in een college gebeurt steeds collegiaal, maar dat neemt niet weg dat er soms
meningsverschillen zijn.

Bij ruimtelijke ordening wordt echter veel bepaald door de rechtszekerheid en het wettelijke
kader waaraan elke beslissing moet worden afgetoetst. 
Het allerliefst hadden we een groot groen binnenpark voor de Renotec site gehad, maar dat
bleek niet realistisch. Je moet immers steeds rekening houden met eigendomsrechten en de
vastgelegde bestemming. Niettemin zijn we blij dat er een groot stuk openbaar domein en
trage weg bij zal komen voor iedere Wijnegemnaar. 

Voor de rest hebben we als partij steeds ons standpunt, onder andere op basis van de input
uit de buurt, hard proberen te maken bij alle stakeholders. Finaal konden we niet meer doen dan alle adviezen naast elkaar
leggen en op basis daarvan een oordeel vormen. Weigeren voelde gevoelsmatig het beste
aan, maar zou indruisen tegen de huidige stedenbouwkundige beleidslijn. Dat die beleidslijn
moet veranderen en versterkt worden, is wel duidelijk en staat voor onze partij meer dan ooit
als een paal boven water. Het kan en moet anders !!

Tot slot en samenvattend: wat de uitkomst in deze ook is geworden, we vinden het belangrijkdat de Wijnegemnaar weet dat we ons volle gewicht in de schaal hebben gelegd om de
belangen van de buurt te verdedigen ook al is de teleurstelling bij sommigen rond de finale
beslissing (zeer te begrijpen) groot.

De Warmste week

Warmste Loop Wijnegem 2023

Op vr 15 december 2023 van 19:00 tot 21:00 is er opnieuw de Warmste Loop op de kerstmarkt ten voordele van de Warmste Week.
Ditmaal op het Marktplein 1 , 2110 Wijnegem

Prijs
Basistarief €3
Deelname Warmste Loop Balie Kassa €3

Schrijf u in bij ons of bij uw plaatselijke vereniging.